Wat van
plan?
App je Appje JAN Dé taxi app van Tilburg
Android Apple

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing aan uw bezoek op en uw gebruik van onze website www.jan.taxi (de ‘Website’) en de Dienst, alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via de Website en de Dienst aan u worden geleverd.

GELIEVE DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN NAUWKEURIG TE LEZEN VOORDAT U VAN ONZE DIENSTEN GEBRUIK MAAKT.

JAN B.V.

Uw contractpartner is JAN B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Nederland en kantoorhoudende aan de Nijverheidsweg 9, 5061 KK, Oisterwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 821442181.

Welke diensten verleent JAN?

JAN biedt informatie en een middel om vervoersdiensten te verkrijgen die door derde vervoersaanbieders, chauffeurs, voertuigaanbieders (de ‘Vervoersaanbieder’) worden aangeboden, welke aangevraagd en betaald (boeking) kunnen worden door het gebruik van een applicatie en of website die door JAN wordt geleverd. De applicatie die door u gedownload en geïnstalleerd is op uw op zichzelf staand mobiele apparaat (smartphone) (de ‘Applicatie’). Alle diensten die JAN aan u verleent door middel van uw gebruik van de Applicatie en of website, worden hierna de ‘Dienst’ genoemd.

Hoe komt een contract tussen JAN en u tot stand?

Door de Dienst te gebruiken, gaat u een contract aan met JAN (het ‘contract’). Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet u zich eerst inschrijven bij JAN. Bij inschrijving bent u verplicht om JAN uw persoonlijke informatie, mobiele telefoonnummer en betalings- en of creditcardgegevens te verstrekken. Nadat u zich met succes heeft ingeschreven bij JAN, zal JAN u een persoonlijke account verstrekken, welke voor u met een wachtwoord naar keuze toegankelijk is.

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te gebruiken. Indien u in een rechtsgebied verblijft dat het gebruik van de Dienst of de Applicatie vanwege leeftijd beperkt, of de mogelijkheid beperkt om contracten, zoals deze, aan te gaan vanwege leeftijd, dan moet u zich aan dergelijke leeftijdsgrenzen houden en de Dienst niet gebruiken. Indien u een natuurlijk persoon bent, dan verklaart u wettelijk meerderjarig te zijn om een bindend contract aan te gaan of, indien u zich namens een rechtspersoon registreert, dat u bevoegd bent om deze Gebruikersvoorwaarden aan te gaan en de rechtspersoon daaraan te binden en te registreren voor de Dienst en de Applicatie.

Hoe kan de Dienst gebruikt worden?

De Dienst stelt u in staat om een verzoek voor een Vervoersdienst aan een Vervoersaanbieder te versturen. Afhankelijk van het gebruik van apparatuur, laptop, PC, mobiele apparaten (smartphone/tablet) neemt de Dienst uw locatie waar en stuurt informatie over uw locatie naar de betrokken Vervoersaanbieder. Na uw aanvraag en eventuele betaling van uw aanvraag/opdracht, krijgt u een voucher met daarop de locatie waar de Vervoerderaanbieder u ophaalt. JAN stelt zoveel mogelijk in het werk om de gemaakte aanvraag te realiseren. Indien de Vervoersaanbieder een verzoek accepteert, stelt de Applicatie u op de hoogte en verschaft informatie inzake de Vervoersaanbieder - waaronder zijn naam, kenteken van het voertuig, opstapplaats van het voertuig en de mogelijkheid om per telefoon contact op te nemen met de Vervoersaanbieder. Afhankelijk van de beschikbaarheid van Vervoersaanbieders in of in de buurt van uw locatie op het moment van uw verzoek voor vervoersdiensten zal JAN redelijke inspanningen leveren om u in contact te brengen met een Vervoersaanbieder uw aanvraag/boeking goed te laten verlopen. Ter voorkoming van enig misverstand: JAN zelf levert geen vervoersdiensten en JAN is geen vervoersbedrijf. Het is aan de vervoersaanbieder om vervoersdiensten aan te bieden, welke via het gebruik van de Dienst aangevraagd en geboekt kunnen worden. JAN treedt alleen als tussenpersoon tussen u en de Vervoersaanbieder op. De verlening van de vervoersdiensten door de Vervoersaanbieder aan u is derhalve onderworpen aan de overeenkomst die tussen u en de Vervoersaanbieder gesloten is (zal worden). JAN zal nooit partij zijn bij een dergelijke overeenkomst.

Uw gebruik van de Applicatie of de Dienst

U garandeert dat de informatie die u aan JAN verstrekt nauwkeurig en volledig is. JAN is te allen tijde gerechtigd om de informatie die u hebt verstrekt, te controleren en om de Dienst zonder opgave van redenen te weigeren. U mag alleen toegang tot de Dienst verkrijgen met gebruik van goedgekeurde middelen. JAN is niet aansprakelijk indien u geen compatibel apparaat hebt of indien u de verkeerde versie van software gebruikt. Indien u de Dienst met een incompatibel of niet goedgekeurd apparaat gebruikt, behoudt JAN zich het recht voor om de Dienst te beëindigen.

Door het gebruik van de Dienst stemt u er verder mee in dat:

U de Dienst alleen zult gebruiken of downloaden voor uw eigen, persoonlijke gebruik en het niet aan een derde zult doorverkopen; U anderen geen toestemming zult verlenen om uw account te gebruiken; U uw account niet aan een andere persoon of rechtspersoon zult afstaan of overdragen; U zonder de juiste bevoegdheid geen account zult gebruiken dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon dan uzelf; U de Dienst niet zult gebruiken voor onrechtmatige doeleinden, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het sturen of bewaren van onrechtmatig materiaal of voor frauduleuze doeleinden; U de Dienst niet zult gebruiken om hinder, last of ongemak te veroorzaken; U geen afbreuk zult doen aan de juiste werking van het netwerk; U op geen enkele wijze zult trachten de Dienst te beschadigen; U de Dienst of andere Inhoud van JAN niet zult kopiëren, of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van JAN; U het wachtwoord van uw account dat of eventuele identificatie die wij u verstrekken en welke toegang geeft tot de dienst en de Applicatie, veilig en vertrouwelijk zult houden; U ons ieder bewijs van identiteit zult verstrekken dat wij redelijkerwijs verzoeken; U alleen een toegangspunt of 3G/4G/5G data account (AP) zult gebruiken die u bevoegd bent te gebruiken; U de Dienst niet met een incompatibel of niet goedgekeurd apparaat zult gebruiken; U de toepasselijke wetten van uw thuisland, het land, de staat en/ of plaats waarin u zich bevindt tijdens het gebruik de Dienst, zult naleven. JAN behoudt zich het recht voor om de Dienst onmiddellijk te beëindigen indien u één van de bovenstaande voorschriften niet naleeft.

Betaling

Het gebruik van de Dienst is niet geheel kosteloos. JAN behoudt zich het recht voor om een vergoeding voor het gebruik van de Dienst in te voeren c.q. aan te passen. Indien JAN besluit om een dergelijke vergoeding aan te passen, dan zal JAN u dienovereenkomstig op de hoogte stellen en u in staat stellen het Contract al dan niet voort te zetten of te beëindigen. De tarieven die van toepassing zijn voor de vervoersdiensten door de Vervoersaanbieder, kunnen op de Website worden gevonden. Deze kunnen van tijd tot tijd door JAN worden gewijzigd of bijgewerkt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de huidige tarieven voor de vervoersdiensten. JAN zal u namens de vervoersaanbieder de vervoersdiensten in rekening brengen die door de Vervoersaanbieder aan u worden verleend. U stemt ermee in dat u voor alle vervoersdiensten, die u van de Vervoersaanbieder koopt, zult betalen en dat JAN de vervoersdiensten (met inbegrip van eventuele belastingen en extra kosten indien van toepassing) die door of in verband met uw account opgebouwd kunnen zijn, ten laste van uw bankrekening en of creditcardrekening, zoals door u verstrekt bij de registratie voor de Dienst, mag brengen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten en om JAN van een geldige creditcardrekening te voorzien voor de betaling van alle kosten. Gedane betalingen zijn niet voor restitutie vatbaar. JAN gebruikt een externe betalingsverwerker (de “Betalingsverwerker”) om uw bankrekening en of creditcardrekening aan de Dienst te koppelen. De verwerking van betalingen of bijschrijvingen, indien van toepassing, in verband met uw gebruik van de de Dienst zijn naast deze Gebruikersvoorwaarden onderworpen aan de bepalingen, voorwaarden en het privacy beleid van de Betalingsverwerker en de uitgever van uw bankrekening en of creditcard. JAN is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de Betalingsverwerker. In verband met uw gebruik van de Diensten zal JAN bepaalde transactiedetails verkrijgen, die JAN uitsluitend in overeenstemming met haar Privacy- en Cookiemelding zal gebruiken.

Vrijwaring

Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Dienst stemt u ermee in dat u JAN, haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers, en elk van diens functionarissen, directeuren, overige gebruikers, medewerkers, gevolmachtigden en agenten, zult beschermen voor en vrijwaren tegen alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten (inclusief honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit of in verband met: (a) uw overtreding of schending van een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden of een toepasselijke wet of voorschrift, al dan niet hierin genoemd; (b) uw schending van rechten van een derde partij, of (c) uw gebruik of misbruik van de Dienst maakt

Aansprakelijkheid

De informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via de Website, de Dienst aan u worden verstrekt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en houden geen advies in. JAN zal de Website en de Applicatie en de inhoud daarvan redelijkerwijs juist en bijgewerkt houden, maar garandeert niet dat (de inhoud van) de Website vrij van fouten, gebreken, malware en virussen zijn of dat de Website juist, bijgewerkt en nauwkeurig is/zijn. JAN is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of Applicatie (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken) (maar met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel), inclusief schade die door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie of door de Website wordt veroorzaakt, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van JAN. JAN is verder niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met de Website (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), waaronder begrepen - maar daartoe niet beperkt – schade die het gevolg is van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten, interceptie of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s, die voor elektronische berichten en overbrenging van virussen worden gebruikt. Onverminderd het voorgaande, en voor zover als toegestaan krachtens dwingend toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van JAN in geen geval een bedrag van EUR 500 te boven gaan of, indien van toepassing, het equivalent van dat bedrag in de valuta die door u voor de betaling van de vervoersdiensten aan de Vervoersaanbieder wordt gebruikt.

De kwaliteit van de vervoersdiensten die via het gebruik van de Dienst wordt aangevraagd, is geheel de verantwoordelijkheid van de Vervoersaanbieder, die uiteindelijk dergelijke vervoersdiensten aan u verleent. JAN aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in verband met en/of als gevolg van de vervoersdiensten die door de Vervoersaanbieder worden verleend, of handelingen, activiteiten, handelwijze of gedrag en/of nalatigheid aan de zijde van de Vervoersaanbieder. Alle klachten over de vervoersdiensten, die door de Vervoersaanbieder worden verleend, moeten daarom bij de Vervoersaanbieder worden ingediend.
Licentieverlening, beperkingen en beleid inzake auteursrecht Ten behoeve van deze Gebruikersvoorwaarden zijn de onderstaande definities van toepassing: “Inhoud” betekent alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, logo’s, afbeeldingen, handelsmerken, tekst, grafische tekst, grafische voorstellingen, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties, muziek, software (uitgezonderd de Applicatie), meningen, opmerkingen, commentaar, kunst, links, vragen, suggesties, informatie of ander materiaal. “Inhoud van JAN” betekent Inhoud die het eigendom is van of wordt gebruikt door JAN, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers en beschikbaar gesteld via de Website, Dienst, waaronder Inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend, maar uitgezonderd Gebruikersinhoud. “Gebruiker” betekent een persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst. “Gebruikersinhoud” betekent Inhoud die een Gebruiker plaatst, uploadt, publiceert, indient of overbrengt om op de Website of via de Dienst beschikbaar te stellen. “Gemeenschappelijke Inhoud” betekent de Inhoud van JAN en de Gebruikersinhoud gezamenlijk. Afhankelijk van uw naleving van deze Gebruikersvoorwaarden verleent JAN u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie: (i) om Inhoud van JAN uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te bekijken, te downloaden en af te drukken; en (ii) om alle Gebruikersinhoud te bekijken waartoe u uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doel- einden toegang hebt.
U hebt niet het recht om de verleende licentierechten in dit onderdeel te sublicentiëren. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruikersvoorwaarden mag u de Website, Dienst of Gemeenschappelijke Inhoud niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, daarvan afgeleide werken creëren, verspreiden, licentiëren, verkopen, overbrengen, in het openbaar vertonen, in het openbaar uitvoeren, vermenigvuldigen, overbrengen, afspelen, uitzenden of anderszins exploiteren. U mag de Gemeenschappelijke Inhoud niet hergebruiken zonder eerst de schriftelijke toestemming van JAN verkregen te hebben. Er worden geen licenties of rechten stilzwijgend of anderszins aan u verleend krachtens intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom zijn van of beheerd worden door JAN of haar licentiegevers, behalve de licenties en rechten die uitdrukkelijk in deze Gebruikersvoorwaarden zijn verleend.

Licentie verleend door de Gebruiker

Te onzer uitsluitende beoordeling kunnen we Gebruikers toestaan Gebruikersinhoud op de Website of via de Dienst te plaatsen, te uploaden, te publiceren, in te dienen of over te brengen. Gebruikersinhoud wordt niet vertrouwelijk en niet-eigendomsmatig geacht. Dienovereenkomstig heeft JAN het niet-exclusieve, royaltyvrije recht hebben om Gebruikersinhoud voor ieder doeleinde in ieder medium en over de gehele wereld te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en bekend te maken aan derden (‘Licentieverlening’). U erkent dat JAN slechts als een passief kanaal voor de verspreiding van de Gebruikersinhoud optreedt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of enige derde voor de inhoud of nauwkeurigheid van de Gebruikersinhoud. JAN zal niet doorlopend toezien op de Gebruikersinhoud die door u wordt gepubliceerd of als moderator tussen de Gebruikers optreden en JAN zal evenmin een verplichting daartoe hebben. Zonder het voorafgaande te beperken, erkent u en stemt u ermee in dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de Gebruikersinhoud worden weergegeven of opgenomen, niet noodzakelijkerwijs die van JAN weergeven. Ieder gebruik van de Gebruikersinhoud door u is geheel voor uw eigen risico. U verklaart en garandeert dat alle Gebruikersinhoud die door u wordt geplaatst of overgebracht, origineel van u is en niet het werk van derden kopieert of anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, privacy rechten of persoonlijkheidsrechten en geen beledigende of kleinerende uitdrukkingen bevat. Verder verklaart en garandeert u dat u de hoedanigheid hebt om de licentie, zoals bepaald in deze alinea, te verlenen. U stemt ermee in om JAN, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers te vrijwaren tegen alle kosten, onkosten, schade, verliezen en aansprakelijkheidsverplichtingen, die opgelopen of geleden worden door JAN of haar gelieerde ondernemingen met betrekking tot Gebruikersinhoud, die door u geplaatst of overgebracht is of uw overige gebruik van de Website, de Dienst.
JAN behoudt zich uitsluitend ter eigen beoordeling het recht voor om Gebruikersinhoud, die door u geplaatst of overgebracht is, en waarvan JAN van mening is dat deze niet in overeenstemming is met deze Gebruikersvoorwaarden (inclusief materialen die inbreuk maken of kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten) of anderszins onacceptabel voor JAN is, (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen. U stemt ermee in om JAN onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen over Gebruikersinhoud die inbreuk maakt op deze Gebruikersvoorwaarden. U stemt ermee in om JAN voldoende informatie te verstrekken om JAN in staat te stellen te onderzoeken of dergelijke Gebruikersinhoud inbreuk maakt op deze Gebruikersvoorwaarden. JAN stemt ermee in om te goeder trouw pogingen te doen om een dergelijke klacht te onderzoeken en zal zodanige maatregelen nemen als JAN te harer uitsluitende beoordeling besluit. JAN garandeert of verklaart echter niet dat het dergelijke Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.
Beleid inzake Auteursrecht
JAN respecteert het auteursrecht en verwacht dat haar gebruikers dit ook doen. Het is JAN’s beleid om in voorkomende gevallen de toegang voor Gebruikers of andere accounthouders die (herhaaldelijk) de rechten van houders van auteursrechten schenden of geacht worden deze (herhaaldelijk) te schenden, te beëindigen.

Intellectueel Eigendomsrecht

Alleen JAN (en haar licentiegevers, indien van toepassing) heeft alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder alle betrokken intellectuele eigendomsrechten, op en bij de Website en de Dienst en alle suggesties, ideeën, verzoeken voor verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door u of enige andere partij met betrekking tot de Website of de Dienst wordt verstrekt.
Deze Gebruikersvoorwaarden vormen geen verkoop en dragen aan u geen rechten of eigendom over in of met betrekking tot de Website of de Dienst of eventuele andere intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom van JAN zijn. De naam, het logo en de productnamen van JAN, die met de Dienst zijn verbonden, zijn handelsmerken van JAN, haar gelieerde ondernemingen of derden en er wordt geen recht of licentie verleend om deze te gebruiken.

Interacties met derden

Tijdens het gebruik van de Website en de Dienst kunnen links naar websites, die het eigendom zijn van en beheerd worden door derden, van tijd tot tijd worden verstrekt om te corresponderen met, goederen of diensten te kopen van of deel te nemen aan promoties van derden. Deze links leiden u van de Website en de Dienst weg en JAN kan hierop geen invloed uitoefenen.

Gedurende het gebruik van de Website en de Dienst kunt u corresponderen met, goederen en/of diensten kopen van, of deelnemen aan promoties van dienstverleners, adverteerders of sponsors van derden, die hun goederen en/of diensten via een link op de website of Dienst presenteren. Deze links leiden u van de Website en de Dienst weg en JAN kan hierop geen invloed uitoefenen. De websites die u kunt linken, hebben hun eigen afzonderlijke voorwaarden en bepalingen alsmede een privacy-beleid. JAN is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en activiteiten van deze websites. U bezoekt derhalve of hebt toegang tot deze websites op uw eigen risico.

Let erop dat deze andere websites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen sturen, gegevens of persoonlijke informatie kunnen verzamelen of opvragen en daarom wordt u geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden of het privacy-beleid van die websites te controleren voordat u deze gebruikt.
Duur en beëindiging van het contract Het Contract tussen JAN en u is voor onbepaalde tijd. U kunt uw gebruikersaccount te allen tijde sluiten door de instructies op de website van JAN te volgen.

JAN heeft het recht om het Contract te allen tijde en met onmiddellijke ingang te beëindigen (door uw gebruik van de Dienst uit te schakelen) indien u: (a) een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden overtreedt of schendt, of (b) naar de mening van JAN of de Dienst misbruikt. JAN is niet verplicht om vooraf kennisgeving van beëindiging van het Contract te geven Na beëindiging zal JAN u in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden daarvan op de hoogte brengen.
Ongeldigheid van een of meer bepalingen De ongeldigheid van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan. Indien en voor zover in de gegeven omstandigheden een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig of onacceptabel is volgens criteria van redelijkheid en billijkheid, zal er in plaats daarvan een bepaling tussen de partijen gelden, die rekening houdend met alle omstandigheden, acceptabel is en die, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruikersvoorwaarden, zo veel als mogelijk met het nietige deel overeenstemt.

Wijziging van de Dienst en de Gebruikersvoorwaarden

Te harer uitsluitende beoordeling behoudt JAN zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen of te vervangen, of de Dienst te veranderen, op te schorten, te beëindigen (waaronder te allen tijde zonder beperking de beschikbaarheid van een kenmerk, database of inhoud) door het plaatsen van een mededeling op de Website of door het versturen van een bericht via de Dienst of via e-mail. JAN kan ook zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen op bepaalde kenmerken en diensten opleggen of uw toegang tot delen van of de gehele dienst beperken.

Mededelingen

JAN kan mededelingen doen door middel van een algemene mededeling via de Dienst of via elektronische mail aan uw e-mailadres dat geregistreerd staat in de accountinformatie van JAN of via een schriftelijke aankondiging verstuurd via reguliere post aan uw adres dat is geregistreerd bij de accountinformatie van JAN.

Overdracht

U mag uw rechten krachtens deze Gebruikersvoorwaarden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAN overdragen.

Melding inzake Privacy en Cookies

JAN verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van de bezoekers van de Website van de Dienst in overeenstemming met de melding inzake Privacy en Cookies.

Toepasselijk recht en geschiloplossing

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen, claims of onenigheid die uit of met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden ontstaan of de schending, beëindiging, handhaving, uitleg of geldigheid daarvan of het gebruik van de Website, de Dienst (gezamenlijk, ‘Geschillen’) zullen uitsluitend door de bevoegde rechter in Breda, Nederland worden beslecht, tenzij u JAN binnen een maand nadat JAN beroep heeft gedaan op haar recht krachtens deze bepaling om een rechtszaak in Breda, Nederland te beginnen, op de hoogte stelt dat u schikking van dit geschil, claim of onenigheid eist voor de betrokken rechtbank, die rechtens bevoegd is.

Voorwaarden

JAN hanteert de KNV vervoersvoorwaarden voor de dienstverlening van JAN. U kunt een exemplaar eenvoudig downloaden als PDF bestand.

Annuleringsvoorwaarden

Aangezien u altijd online reserveert en eventueel betaald, hanteert JAN afwijkende voorwaarden voor het annuleren van een rit. Deze voorwaarden zijn als volgt met betrekking tot eventuele restitutie van de ritprijs: wanneer u minder dan 30 minuten voor de gereserveerde vertrektijd annuleert zijn de kosten € 5,00. Wanneer u minder dan 10 minuten voor de gereserveerde vertrektijd annuleert zijn de kosten gelijk aan het ritbedrag.

Met JAN snel op weg

Waar je ook bent of gaat, JAN is altijd in de buurt. Boek je rit via de app en onze chauffeur is al onderweg. Snel, betrouwbaar en tegen de beste prijs. Download JAN vandaag nog op je mobiel!
Android
Apple

Download JAN

Met JAN zie je direct welke chauffeurs er in jouw buurt zijn en wat de ritprijs is. Betaal je rit vooraf, geef op de kaart aan wat je ophaallocatie is en JAN is binnen no-time op jouw locatie om je op te halen en weg te brengen! Download de gratis app nu voor Android en Apple.

Nijverheidsweg 9
5061 KK Oisterwijk
088 9 666 666
info@jan.taxi

BTW: NL821442181B02
KvK: 17266279

Vestiging:

Kreitenmolenstraat 166
5071 BK Udenhout

JAN is een initiatief van Taxi van Nunen waarmee we ervoor willen zorgen dat een taxi nemen in Tilburg weer makkelijk en betaalbaar wordt!

Algemene voorwaarden
Privacy Policy